Om 

 
Värmek är en ekonomisk förening som ägs av medlemmarna. Huvudsyftet är att sköta upphandlingar av produkter och tjänster för försörjningssektorn. 
Värmeks upphandlingar förenklar för den enskilde medlemmen. Medlemmen behöver inte göra egna upphandlingar utan kan snabbt och enkelt avropa på befintliga Värmek-avtal. Den långsiktiga målsättningen är att förbättra produktkvalitet och öka standardiseringsgraden, så att fjärrvärmens konkurrenskraft stärks. Värmek är en unik företeelse med unika fördelar
 

Historik 

Värmek bildades i december 1984 genom beslut av ett antal värmeverk i samband med att den statliga Energiupphandlingsdelegationen EUD avvecklades. Energidepartementet utverkade ett   ekonomiskt stöd via dåvarande Statens Energiverk (STEV)

 

Valfrihet

• Valfrihet mellan flera upphandlade leverantörer

– en inköpscentrals privilegium till medlemmarnas nytta!

• Gör en egen upphandling eller använd redan upprättade ramavtal

 

Kostnadseffektivitet

• Effektiv upphandlingsprocess ger lägre kostnader.

• Stora volymer ger skalfördelar för leverantören som ger både

   bättre priser och bättre villkor.

• Värmek har idag förmånliga garantivillkor i sina ramavtal.

 

Samarbete

• Samarbete ger styrka – över 140 medlemmar är en maktfaktor.

• Värmek konkurrerar inte med företagets inköpsavdelning

– tvärtom kompletterar dessa varandra vilket ökar effektiviteten för

   både den lokala inköpsverksamheten och Värmek. 

 

Utveckling

• Nationell teknikbevakning. Upphandlad teknik används över hela

  landet – brister eller fördelar kommer snabbt fram och Värmek

   sprider kunskapen.

• Teknikutveckling genom medlemssamarbeten (pilotprojekt inom

   ramen för Värmek). 

 

 Upphandlingskompetens

• Värmek har kompetens och genomför kompetensutveckling inom

  området.

• Bevakning av lagutvecklingen inom EU och Sverige. 

 

 Trygghet och kontroll

• Värmeks genomfakturering säkerställer att rätt ramavtal och rätt

  villkor har använts i ramavtalet. Fakturan tillsammans med ramavtalet

  är medlemmarnas kvitto på att man uppfyllt LUF-kriterierna.

 • Statistik och Myndighetsrapportering

 • Dialog med samtliga aktörer