Hållbarhetspolicy 

         

 

Värmek är en inköpscentral som gör LUF-upphandlingar på uppdrag av våra medlemsföretag. Syftet är att förenkla upphandlingsförfarandet för medlemmarna och säkerställa försörjning av teknik och tjänster till bästa möjliga villkor. Värmeks långsiktiga målsättning är att verka för i alla aspekter hållbara affärer i syfte att säkerställa att medlemmarna alltid har tillgång till bästa möjliga produkter och tjänster för sin verksamhet.

Begreppet hållbarhet omfattar för Värmek miljömässig, etisk och social hållbarhet men också ekonomisk och teknisk hållbarhet.

Vi ska i all vår verksamhet, i alla beslut, alla inköp samt alla upphandlingar ta hänsyn till hållbarhet. Vi eftersträvar att alltid göra de bästa hållbarhetsvalen i den dagliga verksamheten och vår verksamhet ska genomsyras av hållbarhetsfrågorna.

Vi arbetar för ett hållbart samhälle genom att:

 • Diskriminering i någon form accepteras aldrig
 • Följa FNs initiativ Global Compact, både internt och i samarbete med våra leverantörer. Detta innebär att vi i allt vi kan påverka i vår verksamhet:
 • Respekterar mänskliga rättigheter
 • Verkar för goda arbetsvillkor
 • Verkar för minskad miljöpåverkan
 • Tar avstånd från alla former av korruption, mutor och bestickningar och verka mot kartellbildning
  • Ställa tydliga hållbarhetskrav i våra upphandlingar som sedan följs upp under avtalstiden
  • Ständigt sträva efter förbättringar genom att i samverkan med våra leverantörer minska miljöpåverkan, förebygga förorening och förbättra hållbarheten hos de produkter som omfattas av våra ramavtal.
  • Vi har ledningssystem för hållbarhet och kvalitet
  • Vi har uppförandekoder för ramavtalsleverantörer och Värmeks verksamhet.

                                 

 

Peter Dahl 2016-01-21